//////

NAJBARDZIEJ KŁOPOTLIWY PROBLEM

pobrane

Powyższe badania prowadzi się za pomocą stałych paneli konsu­mentów, przy tym w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągniętych wyników gromadzi się dane dotyczące liczby osób, które regularnie używały dany produkt oraz średniej częstotliwości dokonywanych zakupów. Porównanie kształtowania się tych wielkości przed przeprowadzeniem danej akcji i po jej przeprowadzeniu informu­je przedsiębiorstwo o skuteczności stosowania poszczególnych środków aktywizacji. Najbardziej kłopotliwym problemem jest określenie efektywności nakładów na poszczególne narzędzia aktywizacji, czyli ustalenie wielkości środków finansowych, jakie powinny być przeznaczone na promocję. Chodzi więc o to, aby dana organizacja wydawała na narzędzia aktywizacji taką sumę pieniędzy, by marginalny utarg co namniej zrównał się z marginalnymi kosztami poniesionymi w związku z daną działalnością promocyjną.

WIELU AUTORÓW

images (2)

Wielu autorów uważa, iż metoda ta jest najbardzej właściwa do testosow&nia ogłoszeń reklamowych. Okazuje się bowiem, że w całym łańcuchu działań marketingowych, zmierzających do skłonienia konsumenta do zakupu jakiegoś dobra czy usługi, sprawą najważniejszą jest zmiana jego postawy wobec tego produktu i stworzenie potrzeby jego posiada­nia. Dokonuje się tego przez przekazanie konsumentowi informacji, która zostanie przez niego zrozumiana i przyjęta. Zanim jednak zastosuje się powyższą metodę, należy wpierw zbadać, kto może być potencjalnym nabywcą reklamowanego pro­duktu, jak’e są jego zwyczaje zakupu, na jakie argumenty konkurujących producen­tów jest wrażliwy i jakie motywy skłaniają go do zakupów.

BADANIE SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACJI

marketing1

Posiadanie przez firmę dobrego produktu stanowi rozwiązanie jedynie części proble­mów w ramach strategii marketingowej. Produkt bowiem musi zostać sprzedany dostarczony do odbiorców oraz zapewnić im satysfakcję. Dla osiągnięcia tych celów przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw pozna­nie potrzeb konsumentów, następnie trafienie w potrzeby potenc]al_nych odbiorców, wreszcie skłonienie ich do zakupu prezentowanego produktu. Wypełnienie tych zadań przez przedsiębiorstwo jest niemożliwe bez organizacji odpowiedniego syste­mu informacyjnego, zapewniającego przepływ informacji na trasie: producent po­średnicy — konsument i z powrotem na trasie: konsument — pośrednicy pro­ducent.

WARUNEK EFEKTYWNOŚCI

Dlatego badania te prowadzone są przede wszystkim w skle­pach spożywczych, chemicznych i z artykułami gospodarstwa domowego. Zanim jednak sklep zostanie włączony do panelu, jest poddawany kontroli przez pracowni­ków nadzorujących badanie, wskazane jest przy tym, aby w tym samym sklepie przeprowadzał badania ten sam inwentaryzator. Jest to ważne z punktu widzenia skuteczności badań panelowych, każda bowiem jednostka detaliczna ma swoją specyfikę. Warunkiem efektywności tych badań jest duża ich wiarygodność, opraco­wanie wyników w formie komunikatywnej, umożliwiającej ich bezpośrednie zasto­sowanie; bardzo ważne także jest szybkie opracowywanie i przekazywanie rezulta­tów badań.

NIEWIELKA PRZYDATNOŚĆ

Niewielka ich przydatność może wynikać: 1) z odmienności klasyfikacji danych i w związku z tych z ich nieporównywalności, 2) ujęcia wartościowego danych na podstawie cen z przeszłości, a więc cen nieadekwatnych, 3) trendów opartych na nieprawidłowej bazie, na danych niekompletnych, na zmiennych próbach, 4) z tego, że gromadzone są niesolidnie z intencją przedstawiania danej firmy w korzystnym świetle. Jeśli stwierdzone niedostatki danych wtórnych nasuwają wątpliwości co do ich przydatności lub oczywista staje się ich mała zdolność informacyjna, wówczas nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć gromadzenie, danych drogą bezpośrednią.

Kosmetyki dla kobiet

Kobieta liczy się z kosmetykami codziennie, bez nich tak naprawdę nie mogłaby funkcjonować. Dlatego chcą one stosować jak najlepsze kosmetyki. Ale czy nie warto też korzystać z taniej oferty kosmetyków ze sklepów internetowych. Naprawdę można tam wiele zaoszczędzić. W stosunku do kobiet są udzielane duże zniżki. Co można znaleźć w takich sklepach? Produkty wyszczuplające, produkty na polepszenie wyglądu włosów, wszelkiego rodzaju kremy na poprawienie zdrowia swojej skóry, dostępne kosmetyki do makijażu. Kobiety są pod tym względem bardzo dobrze zaopatrzone. Posiadając Internet znajdą odpowiedni dla nich produkt. Kobiety starają się wyszukać w takich sklepach internetowych produkt, który ich interesuje. Internet, czyli tak zwane też drogerie internetowe posiadają bardzo rozbudowane oferty kosmetyków dla kobiet. Na pewno niejedna może na tym skorzystać. Poza tym kobiety mogą korzystać z portali aukcyjnych, gdzie naprawdę za małe pieniądze można nabyć świetne kosmetyki, które w tradycyjnych sklepach są o 2 razy droższe. Korzystajmy więc z możliwości Internetu. Skorzysta na tym nasz portfel. A poza tym będziemy mogli wydać zarobione pieniądze na coś innego.

SPOSÓB ROZUMOWANIA

images (1)

Przedstawiony wyżej sposób rozumowania charakteryzuje ujęcie z punktu widzenia przedsiębiorstwa, będącego podmiotem decyzji. W scentralizowanej gospodarce socjalistycznej ośrodki dyspozycji, podejmujące decyzje w kwestii przebiegów towarowych, mieszczą się zarówno na szczeblu przedsiębiorstwa, jak i jedno­cześnie na szczeblu regionalnym i szczeblu centralnym. Powoduje to konsekwencje dla procesu decyzyjnego; decyzje w kwestii przemieszczania masy towarowej, wyboru ogniw pośrednich, a nawet środka transportu przesuwają się — w zależ­ności od produktu — ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel regionalny, czy nawet szczebel centralny.Traktowany przykładowo — unaocznia logikę procesu decy­zyjnego w kwestii przemieszczania masy towarowej w warunkach gospodarki o    dużym udziale decyzji zlokalizowanych poza przedsiębiorstwem, jest przy tym obojętne, czy uprawnienia te posiada szczebel regionalny, czy też centralny.

OPISANA TECHNIKA

b2b-tech-content-marketing-strategy

Testy umoż iwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy produkt jest dojrzały pod względem technicznym i użytkowym oraz w jakim stopniu zostanie prawdopodobnie zaakceptowany przez konsumentów. Testowania pozwalają udzielić odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na następujące:    jaka jest opinia konsumentów o nowym produkcie i czym się on wyróżnia w oczach konsumentów w stosunku do innych podobnych produktów? czy konsumenci są skłonni do zakupu testowanego produktu i jaki rysuje się potencjalny rynek na dany produkt?czy konsumenci skłonni są zaakceptować cenę testowanego produktu?Opisana technika pozwala na zbadanie, czy konsumenci będą skłonni wydatko­wać swoje pieniądze na zakup nowego produktu i jaki ewentualnie będzie rozmiar jego potencjalnej sprzedaży.