//////

BADANIE SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACJI

marketing1

Posiadanie przez firmę dobrego produktu stanowi rozwiązanie jedynie części proble­mów w ramach strategii marketingowej. Produkt bowiem musi zostać sprzedany dostarczony do odbiorców oraz zapewnić im satysfakcję. Dla osiągnięcia tych celów przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw pozna­nie potrzeb konsumentów, następnie trafienie w potrzeby potenc]al_nych odbiorców, wreszcie skłonienie ich do zakupu prezentowanego produktu. Wypełnienie tych zadań przez przedsiębiorstwo jest niemożliwe bez organizacji odpowiedniego syste­mu informacyjnego, zapewniającego przepływ informacji na trasie: producent po­średnicy — konsument i z powrotem na trasie: konsument — pośrednicy pro­ducent.