//////

Marketing

SPOSÓB ROZUMOWANIA

images (1)

Przedstawiony wyżej sposób rozumowania charakteryzuje ujęcie z punktu widzenia przedsiębiorstwa, będącego podmiotem decyzji. W scentralizowanej gospodarce socjalistycznej ośrodki dyspozycji, podejmujące decyzje w kwestii przebiegów towarowych, mieszczą się zarówno na szczeblu przedsiębiorstwa, jak i jedno­cześnie na szczeblu regionalnym i szczeblu centralnym. Powoduje to konsekwencje dla procesu decyzyjnego; decyzje w kwestii przemieszczania masy towarowej, wyboru ogniw pośrednich, a nawet środka transportu przesuwają się — w zależ­ności od produktu — ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel regionalny, czy nawet szczebel centralny.Traktowany przykładowo — unaocznia logikę procesu decy­zyjnego w kwestii przemieszczania masy towarowej w warunkach gospodarki o    dużym udziale decyzji zlokalizowanych poza przedsiębiorstwem, jest przy tym obojętne, czy uprawnienia te posiada szczebel regionalny, czy też centralny.

NAJBARDZIEJ KŁOPOTLIWY PROBLEM

pobrane

Powyższe badania prowadzi się za pomocą stałych paneli konsu­mentów, przy tym w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągniętych wyników gromadzi się dane dotyczące liczby osób, które regularnie używały dany produkt oraz średniej częstotliwości dokonywanych zakupów. Porównanie kształtowania się tych wielkości przed przeprowadzeniem danej akcji i po jej przeprowadzeniu informu­je przedsiębiorstwo o skuteczności stosowania poszczególnych środków aktywizacji. Najbardziej kłopotliwym problemem jest określenie efektywności nakładów na poszczególne narzędzia aktywizacji, czyli ustalenie wielkości środków finansowych, jakie powinny być przeznaczone na promocję. Chodzi więc o to, aby dana organizacja wydawała na narzędzia aktywizacji taką sumę pieniędzy, by marginalny utarg co namniej zrównał się z marginalnymi kosztami poniesionymi w związku z daną działalnością promocyjną.

WIELU AUTORÓW

images (2)

Wielu autorów uważa, iż metoda ta jest najbardzej właściwa do testosow&nia ogłoszeń reklamowych. Okazuje się bowiem, że w całym łańcuchu działań marketingowych, zmierzających do skłonienia konsumenta do zakupu jakiegoś dobra czy usługi, sprawą najważniejszą jest zmiana jego postawy wobec tego produktu i stworzenie potrzeby jego posiada­nia. Dokonuje się tego przez przekazanie konsumentowi informacji, która zostanie przez niego zrozumiana i przyjęta. Zanim jednak zastosuje się powyższą metodę, należy wpierw zbadać, kto może być potencjalnym nabywcą reklamowanego pro­duktu, jak’e są jego zwyczaje zakupu, na jakie argumenty konkurujących producen­tów jest wrażliwy i jakie motywy skłaniają go do zakupów.

BADANIE SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACJI

marketing1

Posiadanie przez firmę dobrego produktu stanowi rozwiązanie jedynie części proble­mów w ramach strategii marketingowej. Produkt bowiem musi zostać sprzedany dostarczony do odbiorców oraz zapewnić im satysfakcję. Dla osiągnięcia tych celów przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw pozna­nie potrzeb konsumentów, następnie trafienie w potrzeby potenc]al_nych odbiorców, wreszcie skłonienie ich do zakupu prezentowanego produktu. Wypełnienie tych zadań przez przedsiębiorstwo jest niemożliwe bez organizacji odpowiedniego syste­mu informacyjnego, zapewniającego przepływ informacji na trasie: producent po­średnicy — konsument i z powrotem na trasie: konsument — pośrednicy pro­ducent.

OPISANA TECHNIKA

b2b-tech-content-marketing-strategy

Testy umoż iwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy produkt jest dojrzały pod względem technicznym i użytkowym oraz w jakim stopniu zostanie prawdopodobnie zaakceptowany przez konsumentów. Testowania pozwalają udzielić odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na następujące:    jaka jest opinia konsumentów o nowym produkcie i czym się on wyróżnia w oczach konsumentów w stosunku do innych podobnych produktów? czy konsumenci są skłonni do zakupu testowanego produktu i jaki rysuje się potencjalny rynek na dany produkt?czy konsumenci skłonni są zaakceptować cenę testowanego produktu?Opisana technika pozwala na zbadanie, czy konsumenci będą skłonni wydatko­wać swoje pieniądze na zakup nowego produktu i jaki ewentualnie będzie rozmiar jego potencjalnej sprzedaży.