//////

SPOSÓB ROZUMOWANIA

images (1)

Przedstawiony wyżej sposób rozumowania charakteryzuje ujęcie z punktu widzenia przedsiębiorstwa, będącego podmiotem decyzji. W scentralizowanej gospodarce socjalistycznej ośrodki dyspozycji, podejmujące decyzje w kwestii przebiegów towarowych, mieszczą się zarówno na szczeblu przedsiębiorstwa, jak i jedno­cześnie na szczeblu regionalnym i szczeblu centralnym. Powoduje to konsekwencje dla procesu decyzyjnego; decyzje w kwestii przemieszczania masy towarowej, wyboru ogniw pośrednich, a nawet środka transportu przesuwają się — w zależ­ności od produktu — ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel regionalny, czy nawet szczebel centralny.Traktowany przykładowo — unaocznia logikę procesu decy­zyjnego w kwestii przemieszczania masy towarowej w warunkach gospodarki o    dużym udziale decyzji zlokalizowanych poza przedsiębiorstwem, jest przy tym obojętne, czy uprawnienia te posiada szczebel regionalny, czy też centralny.